« Ankstesnis Kitas »

Skelbimo galiojimo laikas pasibaigė!

Sukurtas: 2014-03-28 13:40:47
Atnaujintas: 2014-04-19 12:11:24
Parodytas: 611;  Susidomėjo: 611

Radijo reklamos gamyba/Kiti igarsinimo darbai

Kaina:
65 Lt
Miestas: Visa Lietuva
Skelbimo ID: 803474

Aprašymas

Teikiamos paslaugos
Tei­kiame šias paslau­gas:

1. Rekla­mi­niai audio kli­pai, radijo reklama, tele­vi­zi­jos rekla­mos įgar­si­ni­mas, reklama ir anon­sai, audio reklama pre­ky­bos cent­rams, infor­ma­ci­niai gar­si­niai pra­ne­ši­mai, auto­at­sa­kik­lių įgar­si­ni­mas ir bet kurios kitos garso rekla­mos gamy­bos paslau­gos.

2. Sukur­sime tekstą,
pri­tai­ky­sime muzi­kinį foną,
parink­sime garso efek­tus,
paga­minsime ori­gi­nalų audio klipą, kurį galė­site nau­doti radijo sto­tyse, inter­ne­ti­nėse sve­tai­nėse ir kitur.

3. Spe­cia­lūs efek­tai jūsų rekla­mai.

4. Rekla­mi­nio sce­na­ri­jaus kūri­mas.

5. Įgar­si­name, montuojame,pridedame efek­tus, nestan­dar­ti­niams užsakymams.PVZ. ( pasaka vai­kams ir kt. )

6. Turi­mos garso rekla­mos kore­ga­vi­mas.

7. Audio take­lio sukū­ri­mas , įgar­si­ni­mas jūsų turi­mai vaizdo rekla­mai.

8. Įgar­si­name įvai­rio­mis kal­bo­mis.

9. Tele­fonų pyp­tonu kūri­mas.

Infor­ma­cija:

Visą parą kreip­tis galite kon­tak­tais:


skype: audio_​reklama Mob.nr 867421374 , 867193065 E.mail: romas.tamosevicius@gmail.com


Visi audio kli­pai, jų įra­šai yra įgar­si­nami bei gami­nami su pro­fe­sio­na­lia įranga,bei prog­ra­mo­mis. Nau­do­jame pro­fe­sio­na­lius mik­ro­fo­nus skir­tus voka­li­niams įrašams,todėl gau­nate aukš­tos koky­bės produktą!

Kainos nuo 65LT

Daugiau informacijos rasite - www.audioklip.lt

Kontaktai

Romas


Susiję skelbimai